Aktiviteler ve Sonuçları

Derinlemesine Araştırma

Erken okul terki, işbirlikli öğrenmede iyi örnekler, öğretmenlerin yeterliliklerinin değerlendirilmesine dair ulusal uygulamalar hakkında araştırma yapılmıştır.

Eğitim Forumlarının Tanıtımı

Farklı eğitim seviyelerinden uzmanları ve profesyonellere, erken okul terki ve düşük akademik başarı, işbirlikli öğrenme uygulamaları ve CARMA hedefleri kapsamındaki stratejiler ve politikaların güncel durumu hakkında bilgilendirme yapmak üzere hitap etmiştir.

Öğretmeni-Eğit Aktiviteleri

Her ortak ülkeden en fazla 3 öğretmen geliştirilen carma yaklaşımının uygulamalı test edileceği Avrupa workshoplarına katılmıştır.

Non-formal öğrenme teknikleri ve Etkileşimsel Mayotik Yaklaşım

Tekniklerinin okul ortamı için değerlendirme aracı olarak hedef gruba yönelik en iyi uygulamaların seçilmesi yolu ile adaptasyonu ve gelişimi için kullanılmıştır.

Öğretmen yeterliliği değerlendirme modeli tasarımı ve oluşturulmuştur

Performans göstergesine göre öğretmenlerin işbirlikli öğrenme metodunu anlamış, organize etmiş ve verimli bilgiler aktarma becerilerini ölçmüşlerdir.

Sonuçlar

Öğretmenler için öğrenme kiti
İçerisinde öğretmenlerin öğrencileri ile birlikte uygulayabilecekleri ve öğrencilerinin motivasyon ve katılımını arttırabilecekleri işbirlikli öğrenme aktivitelerinin adım adım uygulama kılavuzunu ve araçlarını barındıran kit oluşturulmuştur.
Değerlendirme Modeli
Sınıf uygulamalarında işbirlikli öğrenme ve değerlendirmelerin uygulanmasında genel standartların tanımlanması sağlanmıştır.
Kapsayıcı Strateji
Avrupa ve ulusal eğitim otoritelerine hitaben, informal öğrenme yöntemlerinin eğitim programlarına nasıl entegre edilebileceğine ve bütüncül okul yaklaşımı içerisinde işbirlikli ilişkilerin nasıl şekillendirilebileceğine dair öneriler içeren kapsayıcı bir strateji olmuştur.