Amaçlar ve Hedef Gruplar

Amaç

CARMA projesinin genel amacı, okul ortamına yenilik getirmek ve sınıf uygulamalarını dönüştürmek için işbirlikli öğrenme stratejisi olarak non-formal teknikleri geliştirmek, test etmek ve okullara tanıtmıştır.

ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK

Non-formal yaklaşımı ve Etkileşimsel Mayotik Yaklaşımı kullanarak alternatif öğretim ve öğrenme tekniği sunup öğrenci motivasyonunu ve katılımını arttırmıştır.

ETKİLEŞİMSEL MAYOTİK YAKLAŞIM DEĞERLENDİRME ARACI

İşbirlikli öğrenme topluluğu oluşturmak için okul ders programlarına Etkileşimsel Mayotik Yaklaşımı değerlendirme aracı olarak dahil etmiştir.

ÖĞRETMENLER İÇİN İYİ UYGULAMALAR VE YETERLİLİKLER

Öğretmenlerin kapsamlı ve katılımcı uygulamalarda yeterliliğini yükseltmek ve geliştirmek, sınıf içinde ve dışında öğrencilerde işbirlikli iletişimini geliştirmiştir.

TEMEL BECERİLERİN GELİŞİMİ

Erken okulu terkini önlemek ve temel becerileri artırmak için müdahale stratejileri için girdi ve politika önerileri sağlamıştır.

Hedef Gruplar

ÖĞRETMENLER

Genel olarak Ortaokul seviyesinde eğitim veren öğretmenler, özel olarak temel matematik ve fen dersleri veren öğretmenler

ÖĞRENCİLER

11-16 yaş arası öğrenciler ve dezavantajlı olarak tanımlanan erken okul terki riski bulunan ve düşük performans gösteren öğrenciler

CARMA aynı zamanda diğer dolaylı hedef gruplarına da hitap etmiştir. Bu gruplar; okul eğitimindeki eğitim kadrosu ve profesyoneller, politika yapımı sürecindeki paydaşlar ; veliler, sivil toplum örgütleri ve okul eğitiminde politika yapıcılarıdır.